Chatear

Privacy

Inleiding

Wij verbinden ons ertoe de privacy van de gebruikers van onze diensten te beschermen.

Dit beleid is van toepassing wanneer wij optreden als verantwoordelijken voor de verwerking van de persoonsgegevens van de gebruikers van onze diensten, d.w.z. wanneer wij het doel en de middelen voor de verwerking van deze persoonsgegevens bepalen.

Uw gebruik van onze dienst betekent dat u instemt met de overdracht van de in dit beleid vermelde persoonsgegevens.

Hoe wij uw persoonlijke gegevens gebruiken

Wij kunnen informatie uit uw persoonlijke profiel op onze dienst verwerken ("profielgegevens"). Profielgegevens kunnen bestaan uit uw naam, leeftijd, informatie die u ons toestaat te verzamelen van uw sociale profielen, e-mailadres en profielfoto. Wij kunnen Facebook login gebruiken voor authenticatie en het aanmaken van nieuwe gebruikersprofielen voor onze dienst. Wanneer u een profiel aanmaakt via Facebook Login, vragen wij om toegang tot uw voornaam, achternaam, geslacht, leeftijd, e-mailadres, locatie, tijdzone en foto's, om een naadloze registratie-ervaring te bieden. Wij zijn niet van plan toegang te verkrijgen of te eisen tot andere dan uw persoonlijke gegevens die op het Facebook-platform zijn opgeslagen. Het gegevens- en privacybeleid van Facebook is hier te vinden https://www.facebook.com/about/privacy . Profielgegevens kunnen worden verwerkt om uw gebruik van onze dienst mogelijk te maken en te controleren.

Wij kunnen gegevens verwerken over uw gebruik van onze dienst ("gebruiksgegevens"). Gebruiksgegevens kunnen bestaan uit uw IP-adres, uw geografische locatie (beperkt tot land en staat), browsertype en -versie, besturingssysteem, verwijzingsbron, duur van het bezoek, bekeken pagina's en websitenavigatiepaden, alsmede informatie over de timing, de frequentie en het gebruikspatroon van de dienst. De bron van de gebruiksgegevens is ons analytisch volgsysteem. Deze gebruiksgegevens kunnen worden verwerkt om het gebruik van onze dienst te analyseren. De rechtsgrondslag voor deze verwerking is uw toestemming in de vorm van het gebruik van onze dienst, zoals uiteengezet in punt 1, en onze legitieme belangen, namelijk het toezicht op en de verbetering van onze dienst.

Wij kunnen informatie verwerken uit elke aanvraag die u bij ons indient met betrekking tot goederen en/of diensten ("aanvraaggegevens"). De aanvraaggegevens kunnen worden verwerkt om u de desbetreffende goederen en/of diensten aan te bieden, te vermarkten en te verkopen.

Wij kunnen informatie verwerken met betrekking tot onze klantenrelaties, met inbegrip van contactgegevens van klanten ("gegevens over klantenrelaties"). Gegevens over klantenrelaties kunnen bestaan uit uw naam, uw contactgegevens en informatie in de communicatie tussen ons en u. De bron van klantrelatiegegevens bent u zelf. Gegevens over klantenrelaties kunnen worden verwerkt om onze klantenrelaties te beheren, met klanten te communiceren, gegevens over die communicatie bij te houden en onze producten en diensten bij klanten te promoten. Wij hebben dit soort gegevens nodig voor een goed beheer van onze klantenrelaties.

Wij kunnen de informatie verwerken die u ons verstrekt om u te abonneren op onze e-mailberichten en/of nieuwsbrieven ("kennisgevingsgegevens"). Kennisgevingsgegevens kunnen worden verwerkt om u relevante kennisgevingen en/of nieuwsbrieven toe te zenden.

Wij kunnen informatie verwerken die is opgenomen in of verband houdt met communicatie die u ons toestuurt ("correspondentiegegevens"). De correspondentiegegevens kunnen de inhoud van de communicatie en de met de communicatie verband houdende metadata omvatten. Onze dienst kan metadata genereren in verband met communicatie via de contactformulieren van de dienst. Correspondentiegegevens kunnen worden verwerkt om met u te communiceren en een dossier bij te houden. Wij hebben dit soort gegevens nodig voor de goede administratie van onze dienst en de communicatie met de gebruikers.

Wij kunnen informatie verwerken over uw clienttoepassing (webbrowser of mobiele toepassing) en uw omgeving (besturingssysteem en hardware) die wordt gebruikt om toegang te krijgen tot onze dienst ("clientgegevens"). Clientgegevens kunnen bestaan uit uw IP-adres, browsertype en -versie, browsermogelijkheden, type en versie van het besturingssysteem, hardwareconfiguratie, imei/esn-code, fabrikant van het apparaat, serienummer en modelnaam. Wij hebben dit soort gegevens nodig voor een correcte administratie van onze dienst.

Wij kunnen informatie verwerken die u via onze dienst in tekstberichten verstuurt ("berichtgegevens"). Berichtengegevens kunnen worden verwerkt om een dergelijke overdracht mogelijk te maken en onze dienst te beheren. Wij hebben dit soort gegevens nodig voor een goede administratie, controle en verbetering van onze dienst.

Wij kunnen informatie verwerken over uw communicatie met andere gebruikers van onze dienst ("communicatiegegevens"). De communicatiegegevens kunnen klant- en gebruiksgegevens van beide partijen, het tijdstip en de datum van de communicatie en de duur ervan omvatten. Wij hebben dit soort gegevens nodig voor een goede administratie, controle en verbetering van onze dienst.

Wij kunnen informatie over uw verbod ("verbodsgegevens") verwerken indien u bent verbannen wegens ongepast gedrag. De verbodsgegevens kunnen verschillende elementen van gebruiksgegevens en klantgegevens omvatten die nodig zijn om de gebruiker voor een bepaalde periode te blokkeren van het gebruik van onze dienst, maar ook een beeld van het videoframe dat is verkregen van de videobron van de gebruiker. Dit beeld kan worden verzameld samen met een klacht van een andere gebruiker (gesprekspartner) of wanneer ons systeem ongepast gedrag detecteert op basis van gedragsfactoren (frequentie waarmee gesprekspartners de verbinding verbreken, gemiddelde duur van chatsessies, patronen van twijfelachtige berichten, enz.) Wij hebben dit soort gegevens nodig voor een goed beheer van onze dienst.

We kunnen klachtinformatie ("klachtgegevens") verwerken als een andere gebruiker van onze dienst een klacht over u indient. De klachtgegevens kunnen een beeld van het videoframe omvatten dat is verkregen van uw videobron. Wij hebben dit soort gegevens nodig voor een goed beheer van onze dienst.

Wij kunnen informatie verwerken met betrekking tot transacties, met inbegrip van aankopen van goederen en diensten, die u bij ons en/of via onze dienst verricht ("transactiegegevens"). Transactiegegevens kunnen bestaan uit uw contactgegevens, uw kaartgegevens en transactiegegevens. Transactiegegevens mogen worden verwerkt met het oog op de levering van de gekochte goederen en diensten en om een behoorlijke registratie van die transacties bij te houden. Wij hebben dit soort gegevens nodig voor een goed beheer van onze dienst.

Zoals veel websitebeheerders kunnen wij informatie verwerken die uw browser verstuurt wanneer u onze site bezoekt ("loggegevens"). Loggegevens kunnen bestaan uit uw IP-adres, browsertype en -versie, de pagina's van onze site die u bezoekt, het tijdstip en de datum van uw bezoek, de tijd die u op die pagina's doorbrengt en andere statistieken. De verzamelde loggegevens bevatten geen persoonlijk identificeerbare informatie. Wij hebben dit soort gegevens nodig voor een goede administratie van onze dienst, statistische analyse en inzicht in het gedrag van de gebruiker.

Wij kunnen al uw in dit beleid genoemde persoonsgegevens verwerken indien dit noodzakelijk is voor de vaststelling, uitoefening of verdediging van rechtsvorderingen, hetzij in gerechtelijke, hetzij in administratieve of buitengerechtelijke procedures. Wij hebben dit soort gegevens nodig voor de bescherming en handhaving van onze wettelijke rechten, uw wettelijke rechten en de wettelijke rechten van anderen.

Wij kunnen al uw in dit beleid genoemde persoonsgegevens verwerken wanneer dit voor ons noodzakelijk is om verzekeringsdekking te verkrijgen of te behouden, risico's te beheren of professioneel advies in te winnen. Wij hebben dit soort gegevens nodig voor een goede bescherming van ons bedrijf tegen risico's.

Naast de specifieke doeleinden waarvoor wij uw persoonsgegevens kunnen verwerken zoals beschreven in dit punt 2, kunnen wij uw persoonsgegevens ook verwerken wanneer deze verwerking noodzakelijk is om te voldoen aan een wettelijke verplichting waaraan wij zijn onderworpen, of om uw vitale belangen of de vitale belangen van een andere natuurlijke persoon te beschermen.

Geef ons geen persoonlijke gegevens van andere personen, tenzij wij u daarom vragen.

Bekendmaking van uw persoonsgegevens aan derden

Wij kunnen uw persoonsgegevens bekendmaken aan onze verzekeraars en/of professionele adviseurs voor zover dit redelijkerwijs noodzakelijk is voor het verkrijgen of handhaven van verzekeringsdekking, het beheren van risico's, het inwinnen van professioneel advies of het instellen, nastreven of verdedigen van juridische claims, hetzij in gerechtelijke, hetzij in administratieve of buitengerechtelijke procedures.

Financiële transacties in verband met onze dienst kunnen worden afgehandeld door onze betalingsdienstaanbieders, Segpay, Stripe, PayPal, Apple, Google, Interkassa, SecurionPay, SMSBILL, VK. Wij zullen transactiegegevens alleen met onze betalingsdienstaanbieders delen voor zover dat nodig is om uw betalingen te verwerken, deze terug te betalen en klachten en vragen met betrekking tot deze betalingen en terugbetalingen te behandelen.

Naast de specifieke openbaarmakingen van persoonsgegevens als bedoeld in dit punt 3, kunnen wij uw persoonsgegevens openbaar maken wanneer deze openbaarmaking noodzakelijk is om te voldoen aan een wettelijke verplichting waaraan wij zijn onderworpen, of om uw vitale belangen of de vitale belangen van een andere natuurlijke persoon te beschermen. Wij kunnen uw persoonsgegevens ook openbaar maken wanneer dit noodzakelijk is voor de vaststelling, uitoefening of verdediging van een rechtsvordering, hetzij in een gerechtelijke procedure, hetzij in een administratieve of buitengerechtelijke procedure.

Onze dienst kan een directe verbinding tussen uw computer en de computer van de andere gebruiker vereisen. Dit vereist dat uw IP-adres beschikbaar is voor de computer van de andere gebruiker, ook al wordt het niet via de service-interface aan de andere gebruiker getoond. Dit is een noodzakelijk onderdeel van de werking van elk peer-to-peer systeem.

Internationale doorgifte van uw persoonsgegevens

De hostingfaciliteiten van onze dienst bevinden zich in Duitsland en de Verenigde Staten.

De gebruikers van onze dienst bevinden zich in een aantal landen, waaronder de Europese Economische Ruimte. Wij hebben datapraktijken ontwikkeld om ervoor te zorgen dat informatie op passende wijze wordt beschermd, maar wij vragen u op de hoogte te zijn van de privacy- en gegevensbeschermingswetgeving van het rechtsgebied waarin u woont. Zoals vermeld in dit beleid, erkent u dat de uiteindelijke verantwoordelijkheid voor de informatie die u kiest te delen bij u ligt.

U erkent dat de persoonlijke gegevens die u voor publicatie via onze dienst indient, via het internet overal ter wereld beschikbaar kunnen zijn. Wij kunnen het gebruik (of misbruik) van dergelijke persoonsgegevens door anderen niet voorkomen.

Bewaring en verwijdering van persoonsgegevens

Persoonsgegevens die wij voor welk doel of welke doelen dan ook verwerken, worden niet langer bewaard dan voor dat doel of die doelen noodzakelijk is.

Wij bewaren uw profielgegevens zolang uw account actief is en wij niet van het tegendeel op de hoogte zijn gesteld, of zolang wij het nodig achten voor de in dit beleid beschreven doeleinden.

Wij bewaren niet uw volledige berichtgegevens (berichtenlogboek). Wij slaan geen uitgaande of inkomende berichten op en deze gegevens kunnen niet worden opgevraagd of hersteld. Wij bewaren specifieke berichten in de verbodsgegevens voor verboden in verband met ongepast gedrag in tekst- en/of videochat.

Wij bewaren uw verbodsgegevens zo lang als nodig is om het verbod gedurende een bepaalde periode technisch te handhaven. We bewaren het beeld van de gebruiker niet nadat het verbod is verlopen, maar we bewaren wel een dossier van dit specifieke verbod.

Wij bewaren uw communicatiegegevens niet. Wij slaan geen informatie op over wie en wanneer u heeft gecommuniceerd, en dergelijke informatie kan niet worden opgevraagd of hersteld.

Onverminderd de overige bepalingen van deze afdeling 5 kunnen wij uw persoonsgegevens bewaren wanneer dit noodzakelijk is om te voldoen aan een wettelijke verplichting waaraan wij zijn onderworpen, of om uw vitale belangen of de vitale belangen van een andere natuurlijke persoon te beschermen.

Hoe wij uw persoonsgegevens beschermen

Wij hanteren passende technische en fysieke maatregelen om de persoonsgegevens van onze gebruikers te beschermen tegen verlies, vernietiging, wijziging, onbevoegde toegang, openbaarmaking of enige andere onwettige vorm van verwerking.

Wij gebruiken moderne middelen voor de bescherming van de persoonsgegevens van alle gebruikers in overeenstemming met de huidige stand van de industrie. Dit omvat bijvoorbeeld firewalls, wachtwoordbeveiliging en andere toegangs- en authenticatiecontroles.

Wij gebruiken beveiligde serversoftware (SSL) om gebruikersgegevens te coderen voordat ze naar ons worden verzonden, en onze database wordt gehost in een beveiligd datacentrum.

Alleen bevoegd personeel heeft toegang tot gebruikersgegevens.

Geen enkele methode van transmissie via het internet of methode van elektronische opslag is echter 100% veilig. Wij kunnen de veiligheid van informatie die u naar ons verzendt of op onze dienst opslaat niet garanderen of waarborgen, en u doet dit op eigen risico. Wij kunnen evenmin garanderen dat dergelijke informatie niet zal worden ingezien, bekendgemaakt, gewijzigd of vernietigd door een inbreuk op een van onze fysieke, technische of bestuurlijke beveiligingen. Als u denkt dat uw persoonlijke gegevens gecompromitteerd zijn, neem dan contact met ons op zoals hieronder beschreven.

Californische privacyrechten

Als u in Californië woont, kan de Californische wet u aanvullende rechten geven met betrekking tot ons gebruik van uw persoonlijke gegevens. Voor meer informatie over uw privacyrechten in Californië gaat u naar Privacyverklaring voor inwoners van Californië.

De "Shine the Light" wet van Californië (Civil Code Section 1798.83) staat onze gebruikers die in Californië wonen toe om bepaalde informatie op te vragen over onze bekendmaking van persoonlijke informatie aan derden voor hun direct marketing doeleinden. Voor een dergelijk verzoek kunt u een e-mail sturen naar [email protected]

Bovendien, als u een inwoner van Californië bent en u wilt afzien van de bekendmaking van uw persoonlijke gegevens aan derden voor direct marketing doeleinden, stuur dan een e-mail naar [email protected] Als u ervoor kiest om uw persoonlijke gegevens niet te laten delen, kunt u geselecteerde aanbiedingen rechtstreeks van ons blijven ontvangen in overeenstemming met de wet van Californië.

Nevada privacyrechten

Inwoners van Nevada die hun opt-out rechten krachtens hoofdstuk 603A van de Nevada Revised Statutes willen uitoefenen, kunnen een verzoek sturen naar dit aangewezen adres: [email protected] Wij wijzen er echter op dat wij momenteel geen gegevens verkopen waarvoor de opt-outvereisten van die wet gelden.

Privacyrechten in Canada

Wij leven de Canadese federale en provinciale wetten en voorschriften inzake privacy na, met inbegrip van de Personal Information Protection and Electronic Documents Act.

Wij zullen uw persoonlijke gegevens alleen gebruiken voor de doeleinden die in dit beleid worden genoemd, tenzij wij uw toestemming hebben gekregen om ze voor andere doeleinden te gebruiken.

Inwoners van Canada worden erop gewezen dat de persoonlijke gegevens die zij aan ons verstrekken in onze databases buiten Canada worden opgeslagen en kunnen worden vrijgegeven aan wetshandhavingsinstanties of bevoegde overheidsinstanties als reactie op een rechtmatig verzoek krachtens de Canadese wet.

U kunt uw toestemming voor het verzamelen, gebruiken of openbaar maken van onze persoonsgegevens intrekken, behoudens wettelijke en contractuele beperkingen.

U hebt het recht om een klacht in te dienen over de verwerking van onze persoonsgegevens.

Als u contact met ons wilt opnemen over uw persoonsgegevens of van mening bent dat wij uw privacyrechten hebben geschonden, kunt u contact met ons opnemen via [email protected] U kunt terecht op www.priv.gc.ca voor meer informatie over uw privacyrechten.

Privacyrechten in de EER en het VK

Als u in de EER of het VK woont, hebt u in bepaalde omstandigheden rechten op grond van de wetgeving inzake gegevensbescherming met betrekking tot uw persoonsgegevens:

  • Verzoek om toegang tot uw persoonlijke gegevens.
  • Verzoek om correctie van uw persoonsgegevens.
  • Verzoek om verwijdering van uw persoonsgegevens.
  • bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens.
  • Verzoek om beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens.
  • Verzoek om overdracht van uw persoonsgegevens.
  • Recht om toestemming in te trekken.

U hebt ook het recht ons te vragen de verwerking van uw persoonsgegevens voor marketingdoeleinden stop te zetten.

Als u een van de bovenstaande rechten wilt uitoefenen, neem dan contact met ons op via [email protected]

Online privacy van kinderen

De bescherming van de privacy van jonge kinderen is bijzonder belangrijk. Onze dienst is niet bedoeld voor kinderen of kinderen onder de 18 jaar. Wij verzamelen niet bewust gegevens van kinderen onder de 18 jaar en wensen dit ook niet te doen.

Door onze dienst te gebruiken, verklaart u dat u minstens 18 jaar oud bent. Als u jonger bent dan 18 jaar, verzoeken wij u onze dienst op geen enkel moment en op geen enkele wijze te gebruiken of te betreden. Als wij ontdekken dat persoonlijke informatie is verzameld van gebruikers jonger dan 18 jaar, zullen wij uw profiel deactiveren en redelijke stappen ondernemen om dergelijke gegevens onmiddellijk uit onze bestanden te verwijderen.

Als u weet dat wij gegevens hebben verzameld van kinderen jonger dan 18 jaar, neem dan contact met ons op zoals hieronder aangegeven.

Over cookies

Een cookie is een bestand met een identificatiecode (een reeks letters en cijfers) die door een webserver naar een browser wordt gestuurd en door de browser wordt opgeslagen. De identifier wordt naar de server teruggestuurd telkens wanneer de browser een pagina van de server opvraagt.

Cookies kunnen "permanente" of "sessiecookies" zijn: een permanente cookie wordt door een webbrowser opgeslagen en blijft geldig tot de ingestelde vervaldatum, tenzij de gebruiker deze vóór de vervaldatum verwijdert; een sessiecookie daarentegen verloopt aan het einde van de gebruikerssessie, wanneer de webbrowser wordt afgesloten.

Cookies bevatten gewoonlijk geen informatie die een gebruiker persoonlijk identificeert, maar de persoonlijke informatie die wij over u opslaan kan worden gekoppeld aan de informatie die is opgeslagen in en verkregen uit cookies.

Cookies die we gebruiken

Wij gebruiken cookies voor de volgende doeleinden:

(a) authenticatie - wij gebruiken cookies om u te identificeren wanneer u onze website bezoekt en terwijl u op onze website surft;
(b) analyse - wij gebruiken cookies om ons te helpen het gebruik en de prestaties van onze website en diensten te analyseren;

Cookies gebruikt door onze dienstverleners

Onze dienstverleners gebruiken cookies en deze cookies kunnen op uw computer worden opgeslagen wanneer u onze website bezoekt.

Wij gebruiken Google Analytics om het gebruik van onze website te analyseren. Google Analytics verzamelt door middel van cookies informatie over het gebruik van de website. De verzamelde informatie over onze website wordt gebruikt om rapporten te maken over het gebruik van onze website. Het privacybeleid van Google is beschikbaar op: https://www.google.com/policies/privacy/ .

Wij gebruiken de Facebook "Like" knop widget om informatie over onze dienst op Facebook te delen. Wanneer u onze website met een dergelijke widget bezoekt, maakt uw browser een rechtstreekse verbinding met de servers van Facebook; daardoor wordt de inhoud van de widget naar uw browser overgebracht en in de weergegeven website opgenomen. Als u onze website bezoekt terwijl u bent ingelogd op uw Facebook-gebruikersaccount, wordt de informatie over uw bezoek doorgegeven aan Facebook. Facebook kan uw bezoek aan onze website toewijzen aan uw gebruikersaccount. Informatie afkomstig van interactie met de Facebook-widget (bijv. door op de Facebook "like"-knop te klikken of een commentaar achter te laten) wordt rechtstreeks aan Facebook doorgegeven en door Facebook opgeslagen. Om dit te voorkomen dient u uit te loggen uit uw Facebook account voordat u onze website bezoekt. Raadpleeg het privacybeleid van Facebook (https://www.facebook.com/privacy/explanation ) voor meer informatie over: het doel en de omvang van de gegevensverzameling en -analyse door Facebook, uw rechten, hoe u uw instellingen kunt wijzigen en hoe u uw privacy kunt beschermen.

Wij gebruiken de Tweet Button widget van Twitter om informatie over onze dienst te delen op Twitter. Twitter gebruikt cookies voor de op https://help.twitter.com/ru/rules-and-policies/twitter-cookies beschreven doeleinden. U kunt het privacybeleid van de aanbieder van Twitter raadplegen op https://twitter.com/ru/privacy.

Beheer van cookies

Met de meeste browsers kunt u cookies weigeren en verwijderen. De methoden om dit te doen verschillen van browser tot browser en van versie tot versie.

Het blokkeren van alle cookies zal de bruikbaarheid van veel websites negatief beïnvloeden.

Als u cookies blokkeert, kunt u niet alle functies van onze website gebruiken.

Externe URL's

Wij behouden ons het recht voor om externe links naar websites en producten van derden te plaatsen.

Wij proberen altijd links en URL's aan te bieden naar gerespecteerde websites, maar wij aanvaarden geen verantwoordelijkheid voor de inhoud, veiligheid of handelingen op dergelijke websites.

Wanneer u naar een website van derden surft, worden de persoonlijke gegevens die u verstrekt uitsluitend beheerd door het privacybeleid van die specifieke website en wij aanvaarden geen enkele verantwoordelijkheid voor de gegevens die u verkiest te verstrekken.

Do Not Track Mechanismen

Uw browser kan een "Do-Not-Track ('DNT')" signaal afgeven, of een soortgelijk mechanisme om keuzes te maken over het verzamelen van informatie over uw online activiteiten. Omdat de technologie blijft veranderen, garanderen wij niet dat DNT-signalen of soortgelijke mechanismen op dit moment zullen worden gehonoreerd.

Wijzigingen

Wij kunnen dit beleid van tijd tot tijd bijwerken door een nieuwe versie op onze website te plaatsen.
U dient deze pagina van tijd tot tijd te raadplegen om er zeker van te zijn dat u akkoord gaat met eventuele wijzigingen in dit beleid.

Neem contact op met

Als u vragen heeft over dit beleid, neem dan contact met ons op via [email protected]